Zasady i warunki programu afiliacyjnego


Program afiliacyjny „PARTNERZY”

Warunki korzystania z usługi
Umowa

Rejestrując się jako Partner w programie partnerskim BRACIA KONOPNI, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki świadczenia usług”).

Firma BRACIA KONOPNI zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany regulaminu bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje rozszerzające obecny Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Programu po takich zmianach będzie oznaczać Twoją zgodę na takie zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie konta i utratę wszelkich zaległych płatności prowizji uzyskanych podczas naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu Afiliacyjnego na własne ryzyko.

Warunki uczestnictwa w programie:
Aby wziąć udział w tym programie, musisz mieć ukończone 18 lat
Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne metody automatyczne są niedozwolone.
Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.
Z Twojego loginu może korzystać tylko jedna osoba – jedno logowanie współdzielone przez wiele osób jest niedozwolone.
Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła.  Frima BRACIA KONOPNI nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niewywiązania się przez użytkownika z tego obowiązku bezpieczeństwa.
Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane treści i działania, które mają miejsce na Twoim koncie.
Jedna osoba nie może prowadzić więcej niż jednego konta.
Nie możesz używać Programu partnerskiego do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów. Podczas korzystania z Usługi nie wolno naruszać żadnych przepisów obowiązujących w jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Po zarejestrowaniu się w Programie partnerskim zostanie Ci przypisany unikalny Kod Partnera. Możesz umieszczać linki, banery lub inne grafiki, które udostępniamy wraz z Twoim Kodem partnerskim na swojej stronie, w social mediach,wiadomościach e-mail lub w innych komunikatorach. Prześlemy Ci wytyczne, style linków i grafikę do wykorzystania w linkowaniu do sklepu BRACIA KONOPNI. Możemy zmienić projekt grafiki w dowolnym momencie bez uprzedzenia, ale nie zmienimy wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecenie, zapewnimy ci specjalne formaty linków, które będą stosowane we wszystkich linkach między Twoją witryną a sklepem BRACIA KONOPNI. Musisz upewnić się, że każdy link między Twoją witryną a BRACIA KONOPNI  prawidłowo wykorzystuje specjalne formaty linków. Linki odsyłające do sklepu BRACIA KONOPNI umieszczone na Twojej stronie zgodnie z niniejszą Umową i  te, które właściwie wykorzystują takie specjalne formaty linków, są nazywane „linkami specjalnymi”. Będziesz otrzymywać opłaty za polecenie tylko w odniesieniu do sprzedaży produktów firmy BRACIA KONOPNI występującej bezpośrednio za pośrednictwem linków specjalnych; nie będziemy ponosić wobec ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie ciebie lub kogoś, kogo odwołujesz się do użycia linków specjalnych lub nieprawidłowego wpisania twojego kodu afiliacyjnego, w tym w zakresie, w jakim taka awaria może skutkować zmniejszeniem kwot, które w innym przypadku zostałyby ci wypłacone zgodnie z niniejszą umową.

Linki partnerskie powinny wskazywać stronę promowanych produktów.

Opłaty za polecenia / prowizje i płatności

Aby sprzedaż produktu kwalifikowała się do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć link specjalny z Twojej strony, e-maila lub innej komunikatora na https://braciakonopni.pl i zrealizować zamówienie na produkt podczas tej sesji.

Będziemy płacić prowizje tylko za linki, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez nasze systemy. Nie będziemy płacić prowizji, jeśli ktoś powie, że kupił lub ktoś powie, że wprowadził kod polecający, jeśli nie był on śledzony przez nasz system. Płacimy tylko prowizje generowane przez odpowiednio sformatowane specjalne linki, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy.

Zastrzegamy sobie prawo do zdyskwalifikowania prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Płatności rozpoczynają się dopiero wtedy, gdy zarobisz ponad 50 PLN dochodu partnera. Jeśli twoje konto partnerskie nigdy nie przekroczy progu 50 PLN, prowizje nie zostaną zrealizowane ani wypłacone. Jesteśmy odpowiedzialni tylko za wypłatę partnerom, których uzyskane prowizje przekroczyły próg 50 PLN.

Podanie się za BRACIA KONOPNI  Partner

Nie możesz wydawać żadnych informacji prasowych dotyczących niniejszej Umowy lub swojego uczestnictwa w Programie; takie działanie może spowodować wypowiedzenie programu. Ponadto nie możesz w żaden sposób wprowadzać w błąd ani upiększać relacji między nami a Tobą, twierdzić, że rozwijasz nasze produkty, twierdzić, że należysz do BRACIA KONOPNI sklep konopny CBD Oława lub wyrażać lub sugerować jakąkolwiek relację lub powiązanie między nami a Tobą lub jakimkolwiek innym osobom lub podmiotowi, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez niniejszą Umowę (w tym wyrażając lub sugerując, że wspieramy, sponsorujemy, wspieramy lub przekazujemy pieniądze na cele charytatywne lub z innych przyczyn).

Harmonogram płatności

Tak długo, jak Twój obecny zarobek partnera przekroczy 50 PLN, będziesz otrzymywać wynagrodzenie co miesiąc. Jeśli nie zarobiłeś 50 PLN od ostatniej płatności, wypłacimy ją Ci w następnym miesiącu po przekroczeniu progu.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupią produkty w ramach tego programu, będą uważani za naszych klientów. W związku z tym wszystkie nasze zasady, zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Na przykład ustalimy ceny, które będą pobierane za produkty sprzedawane w ramach tego programu, zgodnie z naszymi własnymi zasadami cenowymi. Ceny i dostępność produktów mogą się od czasu do czasu różnić. Ponieważ zmiany cen mogą wpływać na Produkty wymienione w witrynie, nie należy wyświetlać cen produktów w witrynie. Dołożymy uzasadnionych handlowo starań, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności ani ceny żadnego konkretnego produktu.

Twoje obowiązki

Będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za rozwój, działanie i utrzymanie swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawią się na Twojej stronie. Na przykład będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za:

– Techniczne działanie Twojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
– Zapewnienie wyświetlania linków specjalnych w Twojej witrynie nie narusza żadnej umowy między tobą a jakąkolwiek stroną trzecią (w tym między innymi ograniczeń lub wymagań nałożonych na ciebie przez osobę trzecią, która hostuje twoją stronę)
– Dokładność, prawda i odpowiedniość materiałów zamieszczonych w witrynie (w tym między innymi wszystkie materiały związane z produktem oraz wszelkie informacje zawarte w linkach specjalnych lub powiązane z nimi)
– Zagwarantowanie, że materiały zamieszczone w witrynie nie naruszają ani nie naruszają praw stron trzecich (w tym na przykład praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub własności)
– Zapewnienie, że materiały zamieszczone na Twojej stronie nie są zniesławiające lub w inny sposób nielegalne
– Zapewnienie, że Twoja strona dokładnie i odpowiednio ujawnia, poprzez politykę prywatności lub w inny sposób, w jaki sposób gromadzisz, używasz, przechowujesz i ujawniasz dane zebrane od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą wyświetlać treści i / lub reklamy i zbieramy informacje bezpośrednio od odwiedzających i mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z prawem

Jako warunek uczestnictwa w Programie, zgadzasz się, że będąc uczestnikiem Programu będziesz przestrzegać wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, przepisów, zamówień, licencji, pozwoleń, wyroków, decyzji lub innych wymagań jakiegokolwiek organu rządowego, który ma jurysdykcję nad tobą, niezależnie od tego, czy te prawa itp. obowiązują, czy później wejdą w życie w czasie, gdy jesteś uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego zobowiązania, zgadzasz się, że jako warunek uczestnictwa w Programie będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, które regulują marketingową pocztę e-mail, w tym, bez ograniczeń. I wszystkich inne przepisy antyspamowe.

Okres obowiązywania umowy i programu

Okres obowiązywania niniejszej umowy rozpocznie się z chwilą przyjęcia przez nas zgłoszenia do Programu i wygaśnie po rozwiązaniu przez którąkolwiek ze stron. Zarówno Ty, jak i my możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, poprzez pisemne wypowiedzenie drugiej stronie. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu, natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swojej witryny wszystkie linki do https://braciakonopni.pl oraz wszystkie nasze znaki handlowe, strój handlowy i logo oraz wszystkie inne materiały dostarczone przez nas lub w naszym imieniu na podstawie niniejszego Regulaminu lub w związku z Programem. Firma BRACIA KONOPNI zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu firma BRACIA KONOPNI wypłaci wszelkie zaległe zarobki powyżej 50 PLN.

Zakończenie

BRACIA KONOPNI sklep konopny CBD Oława, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć twoje konto oraz odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Programu lub jakiejkolwiek innej usługi BRACIA KONOPNI sklep konopny CBD Oława, z dowolnego powodu z dowolnego powodu czas. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Konta lub dostępu do Konta, a także przepadek i rezygnację ze wszystkich potencjalnych lub płatnych prowizji na Koncie, jeśli zostały one uzyskane w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub zbyt agresywne, wątpliwe metody sprzedaży lub marketingu. BRACIA KONOPNI sklep konopny CBD Oława zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Relacja stron

Ty i my jesteśmy niezależnymi kontrahentami i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stworzy franczyzy lub stosunku pracy między stronami. Nie będziesz mieć uprawnień do składania ani przyjmowania ofert ani oświadczeń w naszym imieniu. Nie składasz żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie, czy w inny sposób, które w uzasadniony sposób byłyby sprzeczne z czymkolwiek w tej sekcji.

Granice odpowiedzialności

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne lub wynikowe (lub jakąkolwiek utratę dochodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto, nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitych opłat za polecenie zapłaconych lub należnych na podstawie niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu ani żadnych produktów sprzedawanych za pośrednictwem Programu (w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności, zbywalności, nienaruszania praw ani żadnych domniemanych gwarancji wynikających z przebiegu świadczenia, transakcji lub wykorzystanie handlowe). Ponadto nie oświadczamy, że działanie firmy BRACIA KONOPNI będzie nieprzerwane lub wolne od błędów i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

Spory

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową (w tym wszelkie faktyczne lub domniemane naruszenia niniejszej Umowy), wszelkie transakcje lub działania wynikające z niniejszej Umowy lub twoich relacji z nami lub z naszymi podmiotami powiązanymi będą podlegać poufnemu arbitrażowi, z wyjątkiem przypadków, w których Ty naruszył w jakikolwiek sposób lub groził naruszeniem naszych praw własności intelektualnej, możemy ubiegać się o nakaz sądowy lub inną odpowiednią ulgę w dowolnym sądzie lub w dowolnej instytucji właściwej . Arbitraż na podstawie niniejszej umowy będzie prowadzony na zasadach obowiązujących w American Arbitration Association. Wyrok arbitra jest wiążący i może zostać wydany jako wyrok w dowolnym sądzie właściwym. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, żaden arbitraż na mocy niniejszej Umowy nie będzie dołączony do arbitrażu z udziałem jakiejkolwiek innej strony objętej niniejszą Umową, czy to w drodze klasowego postępowania arbitrażowego, czy innego.

Różne

Niniejsza Umowa podlega prawu Polskiemu, bez odniesienia do zasad regulujących wybór prawa. Nie możesz scedować niniejszej Umowy z mocy prawa lub w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca, zapewniająca korzyści i wykonalna w stosunku do stron oraz ich następców i cesjonariuszy. Nasz brak egzekwowania ścisłego wykonania któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego egzekwowania takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy.

Niewykonanie lub wyegzekwowanie przez firmę BRACIA KONOPNI jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejszy Regulamin stanowi całą umowę między Tobą a  firmą BRACIA KONOPNI  i reguluje korzystanie z naszej usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a firmą BRACIA KONOPNI (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunki świadczenia usług).